Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Michalska-Małecka posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w diagnozowaniu oraz leczeniu chirurgicznym schorzeń okulistycznych m.in. jaskry, zaćmy oraz chorób plamki. Specjalizuje się w zakresie:

 • chirurgii zaćmy z implantacją różnych modeli soczewek wewnątrzgałkowych,
 • implantacji i iniekcji doszklistkowych preparatów terapeutycznych do ciała szklistego,
 • zabiegów przeciwjaskrowych.

Działalność Prof. dr hab. n. med. Katarzyny Michalskiej-Małeckiej szczególnie skupiona jest na chorobach siatkówki, stanowiących bardzo poważny problem społeczny, który w dużej mierze dotyczy osób czynnych zawodowo. Z zaangażowaniem poświęca się pracy naukowo-badawczej wykorzystując wiedzę z dziedziny hemoreologii oraz genetyki w celu wprowadzenia nowoczesnych metod terapii schorzeń siatkówki. Dąży do dalszego pogłębiania wiedzy, poszukiwania najnowszych rozwiązań w dziedzinie leczenia schorzeń oczu i wdrażania polskich oraz światowych osiągnięć z zakresu okulistyki. Stale rozwija swoje doświadczenie zdobywając nowe kwalifikacje w dziedzinie okulistyki. Organizuje cykliczne spotkania dla pacjentów zainteresowanych chorobami oczu.

Tytuł naukowy
 • 2018 r. – uzyskanie stopnia naukowego profesora nauk medycznych,
 • 2012 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych,
 • 2009 r. – tytuł technika optyka,
 • 2005 r. – uzyskanie tytułu specjalisty chorób oczu,
 • 2001 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych.
Dorobek naukowy

Autor lub współautor wielu artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz doniesień zjazdowych na konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Członek Komitetu Redakcyjnego w Ophthalmology Journal. Recenzent czasopism okulistycznych, m.in:

 • International Journal of Ophthalmology,
 • Plos One,
 • Asia-Pacific Journal of Ophthalmology,
 • Advances in Clinical and Experimental Medicine,
 • Klinika Oczna.

Członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych:

 • European Society of Cataract Refractive Surgeons (ESCRS)
 • European Society of Retina Specialists (Euretina)
 • American Academy of Ophthalmology (AAO)
 • European VitroRetinal Society (EVRS)
 • Leksell Gamma Knife Society (LGKS)
 • Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO)
 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne (PTB)
Aktywność społeczna
 • Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.
 • Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Stowarzyszenia AMD w Katowicach.
 • Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia AMD.
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki.