INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW
Administratorem danych osobowych pacjentów jest firma Lensclinic Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Mikołowskiej 47, zwana dalej: „Administratorem”. Każdy pacjent może skontaktować się z Administratorem pisząc na w/w adres lub telefonując pod numer:32 4328700.
Dane pacjentów przetwarzane są w celach: ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją w/w celów. Nie są one udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.
Dane osobowe pacjentów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przekazanie firmie danych osobowych pacjentów jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdego pacjenta wobec którego realizowane są w/w cele.
Pacjent ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, zaktualizowania i może zażądać ograniczenia ich przetwarzania. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy prawa obowiązującego w Polsce.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów przez Administratora przysługuje im prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec pacjentów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (wykorzystanie danych do oceny niektórych czynników osobowych).

Pobierz dokument w wersji pdf